COVID-19

Documentació important sobre el COVID-19:

Webinar «Protegeix-te i Protegeix-los: Equips de Protecció Individual»:

Informació Important:

Benvolguts/Benvolgudes,

Us adjuntem un article de la presidenta d’ACRA, Cinta Pascual, relacionat amb la tasca imprescindible que estan realitzant els professionals del sector social, entre els quals els de l’àmbit de la gent gran, per combatre el coronavirus.

Extracte
«Com a presidenta d’ACRA vull donar les gràcies a tots els professionals del sector social i, molt especialment, als que tenen cura de les persones grans. Gràcies al personal dels centres, a les auxiliars, les gerocultores, les infermeres i les metgesses i a tot l’equip, d’atenció directa o no, que segueix al peu del canó ajudant en tot allò que pot. Gràcies per tot el que esteu fent aquests dies i per tot el que vindrà. Ens esperen setmanes molt dures on haurem de donar el millor de nosaltres mateixos»

Quedem a la vostra disposició per atendre qualsevol dubte i us saludem ben cordialment,

 

Montse Llopis
Directora General

Informació rellevant sobre el coronavirus:

Us adrecem a continuació una nota informativa de la Secretaria d’Atenció Sanitària i Participació Departament de Salut.

 

Benvolgudes/Benvolguts,

Novament ens adrecem a vosaltres per facilitar-vos informació i recomanacions per
a la protecció de la vostra salut i la dels vostres associats en
relació amb les últimes notícies sobre el coronavirus SARS-CoV-2 a
Catalunya.

1 – Estem davant d’una situació d’alerta sanitària en constant evolució, i per aquest motiu és molt important que la ciutadania disposi d’informació actualitzada i fiable (què és, com es contrau el virus, quins són els seus símptomes, com es pot prevenir, què vol dir l’aïllament domiciliari, etc.), com també què cal fer en el cas que es tinguin sospites de coronavirus.

2 – Disposeu d’aquesta informació al Canal Salut, on podreu accedir a material divulgatiu amb explicacions breus i entenedores sobre el coronavirus.

3 – També hi ha disponible informació per a professionals del Sistema de Salut de Catalunya, útil per conèixer i aplicar, en la
mesura de les seves possibilitats, a tots aquells col·lectius que estiguin prestant algun tipus de cura o acompanyament a persones amb
problemes de salut.

4 – Cal que tota la ciutadania, especialment les persones que es troben en  situació de vulnerabilitat, segueixi les recomanacions i prengui les mesures per evitar la propagació del COVID-19 de forma generalitzada seguint les indicacions del Departament de Salut i altres autoritats sanitàries.

5 – Pel que fa a les persones i col·lectius amb condicions de vulnerabilitat, persones amb algun problema de salut previ i les persones que en tenen cura, es recomana que coneguin, apliquin i extremin lesprecaucions i recomanacions, donant molta importància a les mesures
d’higiene, i evitant espais en els quals no es pugui garantir una distància mínima de 1,5 a 2 metres entre les persones.

6 – Algunes recomanacions concretes: reforçar les mesures d’higiene de mans i d’autocura, evitar assistir a llocs concorreguts, evitar desplaçaments que puguin ajornar-se, evitar les visites de familiars o amics que no siguin necessàries…).

Finalment, us recordem que cal seguir les actualitzacions sobre l’estat de la situació a Catalunya a través dels diversos canals del Departament de Salut i de la Generalitat de Catalunya, com ara les xarxes socials com Twitter (@salutcat) i el canal @salutcat de Telegram, com també les accions comunicatives emeses per les autoritats sanitàries.

Des de la Secretaria d’Atenció Sanitària i Participació continuem a la vostra disposició.

Ben cordialment,

Secretaria d’Atenció Sanitària i Participació
Departament de Salut | Generalitat de Catalunya

Com tots coneixeu, ens trobem davant d’una situació excepcional provocada per l’expansió del virus SARS-CoV-2 (Covid-19). No sabem com evolucionarà, però des de la Direcció hem de preveure com actuar en cas de que la situació vagi a més i ens trobem amb un alt nombre de pacients que requereixin aïllament i/o tractament, o també, que hi hagi un alt nombre de baixes i/o aïllaments preventius del nostre propi personal

Si es donés aquesta situació de força major hauríem de recórrer a mesures excepcionals, a més de les ja indicades pel Departament de Salut pel que fa a l’anul·lació d’activitats formatives, per tal de garantir la correcta atenció a la població. Aquestes mesures excepcionals s’adoptaran sempre que les circumstàncies ho justifiquin i exclusivament pel temps que duri la situació excepcional.

Hores d’ara considerem que, amb caràcter extraordinari, ens podem trobar en la situació de denegar permisos i vacances ja concedits, requerir hores extraordinàries per força major, requerir polivalència entre serveis i/o procedir a alteracions de jornades i descansos programats, etc. Tot i això sense perjudici del compliment de les instruccions que directament ens arribin des del Departament de Salut.

Les mesures que la nostra entitat decideixi adoptar en funció l’evolució que tingui al nostre territori el SARS-CoV-2 seran puntualment informades a la representació legal dels treballadors i s’aniran adoptant en funció de l’evolució de la situació de força major. Aquestes mesures seran temporals i només pel període d’excepció.

Us emplacem a mantenir-vos informats a l’apartat COVID-19 de la Intranet on hi ha tota la informació actualitzada

Agraïm per endavant el vostre treball diari, la vostra implicació i la vostra col·laboració una vegada més.

La direcció

Calella, 12 de Març de 2020

RESOLUCIÓ SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s’adopten noves mesures addicionals per a la

prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.

A partir de la declaració de la COVID-19 com a pandèmia per part de l’OMS, i davant la previsió en els propers

dies i setmanes d’un increment del nombre de casos que pugui portar al colapse el sistema sanitari, ultra les

mesures dràstiques que s’han adoptat mitjançant la Resolució SLT/719/2020, de 12 de març, per la qual

s’adopten mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2, en relació amb

l’activitat dels centres d’educació i universitaris, és del tot necessari establir noves mesures per mitigar els

efectes ascendents de la taxa de transmissibiitat de la infecció. Aquestes mesures abasten a diferents àmbits

materials perquè responen a l’objectiu d’afectar i reduir al màxim els moviments i les concentracions de la

ciutadania en la seva vida quotidiana, i se centren en la protecció general de la població i, en especial, dels

grups socials més vulnerables.

D’acord amb les decisions adoptades pels òrgans de govern del Pla d’actuació del PROCICAT per a emergències

associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, activat en fase d’Emergència 1; i en

aplicació de la Llei orgànica 3/1986, de 14 d’abril, de mesures especials en materia de salut pública, de la Llei

14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública i de la Llei

4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya,

Resolem:

–1 S’adopten les mesures preventives següents:

a) El tancament dels centres i serveis al públic del Sistema Bibliotecari i dels Museus de Catalunya

b) En l’àmbit dels centres residencials d’atenció a la gent gran, de les persones amb discapacitat i de salut

mental, la suspensió de nous ingressos i la suspensió de visites. Es pot permetre la visita en casos d’urgència o

necessitat justificada i en tot cas s’ha de preservar el dret d’acompanyament mínim i de cura al final de la vida.

c) En residències que integren centres de dia, el tancament del centre de dia quan no és pot garantir la

separació espais i professionals entre els dos serveis.

d) En relació amb els serveis penitenciaris i de justicia juvenil, la restricció de les sortides programades per

participar en activitats culturals i esportives col·lectives; la suspensió de visites col·lectives a l’interior dels

equipaments per part de pesones alienes als centres; la suspensió dels trasllats, excepte els que responguin a

motius de seguretat, judicials o sanitaris; i l’ajornament dels trasllats del sistema català a l’espanyol, i

viceversa.

e) El tancament dels casals cívics, dels casals de gent gran, de les cases del mar i de les ludoteques de la

Generalitat, així com de la resta de centres públics i privats que desenvolupin els mateixos serveis que els

centres esmentats.

Excepcionalment, el servei de cafeteria menjador es podrà seguir prestant per als usuaris del centre de dia,

concretament, per a les persones que en fan ús en virtut del conveni de places de menjador amb l’ajuntament

corresponent, i les persones en situació assimilable. En tots els casos se n’han d’identificar els usuaris. Així

mateix, l’ús d’aquests serveis s’ha de fer d’acord amb les recomanacions de les autoritats sanitàries.

f) L’anul·lació de les activitats que es realitzen en els centres oberts i en els serveis d’intervenció

socioeducativa i que estan dirigides als infants i adolescents a excepció d’aquelles situacions d’atenció social

imprescindibles com són el servei de menjador en coordinació amb els serveis socials bàsics i especialitzats en

l’àmbit de l’atenció a la infància en risc.

g) La suspensió per part de les entitats d’educació en el lleure de les activitats de caus, esplais i altres activitats

en l’àmbit del lleure que impliqui la coincidència d’infants i joves de centres educatius diferents.

Així mateix, se suspenen totes les activitats col·lectives, actes públics i sortides o viatges en grup, en les que

participin infants o joves, promogudes per les associacions juvenils, les entitats de serveis a la joventut o els

organismes de joventut de les administracions públiques, com també el programa “Vacances en família”, i les

estades en albergs públics de l’Administració de la Generalitat excepte els casos que allotgin persones en

acolliment social o en residència per motius de mobilitat obligada. S’ajornen, d’altra banda, la realització dels

cursos de formació de caràcter presencial d’educadors o educadores en el lleure.

h) Respecte de les activitats relacionades amb els mercats d’abastament de productes frescos a l’aire lliure,

mentre no hi hagi una indicació expressa que digui el contrari, cal que es garanteixi la seva continuitat, amb el

benentés que hauran de complir la resolució SLT/704/2020, de 11 de març, pel qual s’adopten mesures de

distanciament social en relació amb els esdeveniments multitudinaris.

i) La suspensió de les activitat grupals i formatives presencials en els centres i entitats de formació que

executen programes i serveis en l’àmbit de la formació professional per a l’ocupació i de la resta de polítiques

actives d’ocupació.

j) La suspensió de totes les activitats de formació de caràcter presencial de les Escoles Agràries del

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

k) La suspensió de les activitats col·lectives, de caràcter públic i privat, recreatives i d’oci, activitats culturals,

religioses o similars celebrades en espais tancats o oberts i que impliquin una concentració de més de 1.000

persones.

En el cas que aquestes activitats tinguin un aforament de menys de 1.000 persones, els promotors poden optar

entre la suspensió total de l’activitat o que es mantingui l’activitat amb un màxim d’un terç de l’aforament, per

garantir una separació de seguretat adequada entre les persones participants.

Pel que fa als espais amb un aforament superior a mil persones, també es pot mantenir l’activitat sempre que

l’assistència no superi un terç de l’aforament màxim i, en cap cas, el nombre màxim de 1.000 persones.

Als efectes de comptabilitzar l’aforament, cal que es faci referència a les sales o espais tancats i concrets on es

dugui a terme cada activitat i no a la suma de les diferents sales i activitats quan es tracti d’equipaments

multisala.

Les limitacions i suspensions anteriors tenen reconeguda la causa de força major.

l) En l’àmbit de l’Esport i de l’Actvitat Física: la recomanació d’ajornar o suspendre les competicions i

esdeveniments esportius d’especial rellevància previstos de ser realitzats a Catalunya; la recomanació del

tancament de totes les instal·lacions esportives, tant de titularitat municipal com privada; el tancament dels

Centres de Tecnificació Esportiva d’Esplugues de Llobregat, Banyoles, Ripoll, Amposta, Lleida, La Seu d’Urgell i

La Vall d’Aran; la suspensió de serveis i activitats del Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat del Vallès per als

grups i esportistes, exceptuant els classificats o amb opcions de classificació per als propers Jocs

Olímpics/Paralímpics o equivalents, i el tancament del Canal Olímpic de Catalunya i dels centres de l’Institut

Nacional d’Educació Física de Catalunya de Barcelona i de Lleida.

m) La limitació de la prestació dels serveis publics a aquells estrictament necessaris per garantir el correcte

funcionament dels serveis bàsics o estrategics. A aquests efectes, es restringueix la mobilitat del personal al

servei de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic institucional, sens perjudici

d’aquella que es consideri indispensable per al manteniment dels serveis publics abans esmentats.

–2 Es recomana per a les persones de més de 65 anys o que pateixin malalties cròniques o pluripatològiques

o amb estats d’immunosupressió l’adopció de les mesures següents:

a) Evitar que abandonin la seva llar o residència excepte per casos d’estricta necessitat, i en qualsevol cas han

d’evitar els espais de concurrència pública on no sigui possible que es mantingui una distància de seguretat

interpersonal d’almenys un metre.

b) Evitar que facin ús dels mitjans de transport col·lectiu urbà i interurbà i suburbà.

–3 La vigència d’aquestes mesures s’inicia el dia 13 de març de 2020 i tenen una vigència mínima de 15 dies,

i són susceptibles de revisió en coherència amb la situació epidemiològica de cada moment.

–4 Són responsables del compliment de les mesures preventives previstes a l’apartat 1 d’aquesta Resolució,

amb subjecció al règim sancionador previst a la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública, les persones

físiques o jurídiques titulars, explotadores o organitzadores de les activitats esmentades.

–5 Es deixa sense efecte la lletra b) de l’apartat 1 de la Resolució SLT/704/2020, d’11 de març, per la qual

s’adopten mesures de distanciament social en relació amb els esdeveniments multitudinaris per a la prevenció i

el control de la infecció pel SARS-CoV-2 (DOGC núm. 8082A, d’11.3.2020).

–6 Aquesta Resolució s’ha de publicar al DOGC.

Barcelona, 13 de març de 2020

Alba Vergés i Bosch

Consellera de Salut

Miquel Buch i Moya

Conseller d’Interior

(20.073.007)

ISSN

Donada la situació de risc víric existent al nostre entorn (grip, gripA, Covid19, GEA) us informem d’una sèrie de mesures d’actuació que posem en marxa, de forma immediata, per tal de garantir la seguretat dels nostres usuaris:

 

1.      SI NO TENIU CAP SÍMPTOMA I NO HEU VIATJAT A CAP ZONA DE RISC, I ENTREU AL CENTRE:

Aplicar estrictament les mesures bàsiques de protecció:

–          Renteu-vos les mans en el moment d’entrar al centre, fent ús del dispensador amb solució alcohòlica que trobareu a recepció.

–          Repetiu aquesta acció amb freqüència durant l’estada al centre; ja sigui fent ús dels dispensadors amb solució alcohòlica que trobareu a disposició en diferents punts del centre, o fent ús del bany per a persones externes (planta general).

–          Tapeu-vos la boca i el nas amb el colze a l’hora d’esternudar o tossir. Utilitzeu mocadors d’un sol ús, i, posteriorment, llenceu-los a la paperera. Renteu-vos les mans immediatament després de mocar-vos, tossir o esternudar.

–          Mantenir una distància mínima d’un metre amb les persones que tenen tos, esternuts i/o tenen febre.

–          Eviteu tocar-vos els ulls, el nas i la boca.

 

–          ELS FAMILIARS S’HAN D’ABSTENIR DE VENIR AL CENTRE EN TOTS ELS CASOS DURANT 15 DIES.

 

2.      DES DEL CENTRE ES RECOMANA:

–          Suspendre les activitats de grups que provinguin de l’exterior per tal de evitar l’afluència massiva de persones externes (voluntariat, estudiants en pràctiques i activitats intergeneracionals).

–          Suspendre les excursions i sortides grupals i individuals a l’exterior.

 

3.      USUARIS DE CENTRE DE DIA:

–          PEL QUE FA ALS USUARIS DE SERVEI DE DIA ES RESTRINGEIX L’ACCÉS DURANT 15 DIES I ES DEIXA D’OFERIR EL SERVEI ESPERANT PODER-LO REEMPRENDRE.

 

 

 

Calella, 12 de Març de 2020